Menu
EUR
  • Zapłać później lub w ratach z Klarna
  • Doskonała satysfakcja klienta
  • Specjalista od personalizacji w TEAK
  • 20+ lat doświadczenia

Regulamin

W przypadku zakupów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązują ogólne warunki zakupów na odległość. Aby pobrać ogólne warunki jako plik pdf, kliknij tutaj
 
Ogólne warunki dla członków Fundacji WebwinkelKeur
 
Spis treści:
 
Artykuł   1 – Definicje
 
Artykuł 2 Tożsamość przedsiębiorcy
 
Artykuł 3 – Zastosowanie
 
Artykuł 4 – Oferta
 
Artykuł   5 - Umowa
 
Artykuł   6 - Prawo do odstąpienia od umowy
 
Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
 
Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
 
Artykuł 9 – Cena
 
Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
 
Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
 
Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
 
Artykuł 13 - Płatność
 
Artykuł 14 - Postępowanie reklamacyjne
 
Artykuł 15 - Spory
 
Artykuł 16 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia
 
 
 
Artykuł 1 - Definicje
 
W niniejszym regulaminie obowiązują następujące definicje:
 
Okres refleksji: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
Konsument: osoba fizyczna nie wykonująca zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
Dzień: dzień kalendarzowy;
Transakcja czasowa: umowa zawierana na odległość w odniesieniu do serii produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu rozłożony jest w czasie;
Trwały nośnik danych: wszelkie środki umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji.
Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy udostępniany przez przedsiębiorcę, który konsument może wypełnić, gdy chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
Umowa zawierana na odległość: umowa, w ramach której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, aż do zawarcia umowy włącznie, stosuje się na wyłączność jedną lub więcej technik sprzedaży na odległość Komunikacja;
Technika porozumiewania się na odległość: sposób, który można wykorzystać do zawarcia umowy, bez jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.
Ogólne Warunki: niniejsze Ogólne Warunki Przedsiębiorcy.
 
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
 
DecoMeble
Venrayseweg 4
5861 BD Wanssum
Tel: 0478 234 235 (dostępny 7 dni w tygodniu od 09.00 do 22.30)
Whatsapp: 0623111753
E-mail: [email protected]
Numer Izby Handlowej: 14104757
Numer identyfikacyjny VAT: NL819775113B01
 
Artykuł 3 - Zastosowanie
 
Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy i zamówień zawieranych na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków jest udostępniany konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki handlowe będą dostępne do wglądu przedsiębiorcy i zostaną przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta tak szybko, jak to możliwe.
Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego akapitu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, że konsument może być przechowywany w prosty sposób na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób.
W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze w przypadku sprzecznych warunków ogólnych i warunki. jest.
Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub zniszczone, pozostała część umowy i niniejszych warunków pozostanie w mocy, a odpowiednie postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione we wzajemnych konsultacjach przez przepis, który jest jak najbardziej zbliżony do oryginału.
Sytuacje nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach muszą być oceniane „w duchu” tych ogólnych warunków.
Niepewności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków muszą być wyjaśnione „w duchu” tych warunków.
 
Artykuł 4 - Oferta
 
Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.
Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.
Wszystkie zdjęcia, dane techniczne w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
Zdjęcia towarzyszące produktom są wiernym odwzorowaniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.
Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w
specjalny:
cena z podatkami;
wszelkie koszty wysyłki;
sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są w tym celu wymagane;
czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy;
sposób płatności, dostawy i realizacji umowy;
termin przyjęcia oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;
wysokość stawki za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszty korzystania z technologii porozumiewania się na odległość są obliczane na podstawie innej niż zwykła stawka bazowa dla wykorzystywanego środka porozumiewania się;
czy umowa będzie archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
sposób, w jaki konsument przed zawarciem umowy może sprawdzić i w razie potrzeby przywrócić dane podane przez niego w ramach umowy;
wszelkie inne języki, w których oprócz niderlandzkiego można zawrzeć umowę;
kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; oraz
minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku transakcji długoterminowej.
Opcjonalnie: dostępne rozmiary, kolory, rodzaj materiałów.
 
Artykuł 5 - Umowa
 
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia warunków z nią związanych.
Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca zastosuje się do odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Przedsiębiorca może dowiedzieć się - w ramach prawnych - czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub wniosku z uzasadnieniem lub dołączyć do realizacji specjalne warunki.
Wraz z towarem lub usługą przedsiębiorca prześle konsumentowi w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mógł on być przechowywany przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku danych:
adres odwiedzin placówki przedsiębiorcy, do której konsument może zgłosić reklamację;
warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, chyba że przedsiębiorca przekazał te informacje konsumentowi przed zawarciem umowy;
wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.
W przypadku transakcji długoterminowej postanowienie w poprzednim akapicie dotyczy tylko pierwszej dostawy.
Każda umowa zawierana jest w warunkach zawieszających wystarczającej dostępności danych produktów.
 
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
 
Dostarczając produkty:
 
Kupując produkty, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres namysłu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego wcześniej przez konsumenta i ogłoszonego przedsiębiorcy.
W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany do poinformowania o tym przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument musi o tym poinformować za pomocą wzoru formularza. Po zgłoszeniu przez konsumenta chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient jest zobowiązany do zwrotu produktu w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony na czas, na przykład za pomocą dowodu wysyłki.
Jeżeli po upływie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, klient nie zaznaczył, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy ewent. nie zwrócił produktu przedsiębiorcy, zakup jest faktem.
 
Świadcząc usługi:
 
W przypadku świadczenia usług konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyn w ciągu co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument zastosuje się do rozsądnych i jasnych instrukcji dostarczonych przez przedsiębiorcę wraz z ofertą i/lub najpóźniej w momencie dostawy.
 
Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
 
W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, co najwyżej koszty zwrotu zostaną poniesione na jego konto.
Jeżeli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy. Jest to uzależnione od tego, że produkt został już odebrany przez sprzedawcę internetowego lub można przedłożyć ostateczny dowód całkowitego zwrotu.Zwroty zostaną wykonane za pomocą tej samej metody płatności, której użył konsument, chyba że konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inny metoda płatności.
W przypadku uszkodzenia produktu na skutek nieostrożnego obchodzenia się przez konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za utratę wartości produktu.
Konsument nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia, należy to zrobić przed zawarciem umowy kupna.
 
Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
 
Przedsiębiorca może wyłączyć prawo odstąpienia konsumenta od produktów, o których mowa w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to zaznaczył w ofercie, przynajmniej w terminie do zawarcia umowy.
Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:
które zostały ustalone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
które mają wyraźnie osobisty charakter;
które ze swej natury nie podlegają zwrotowi;
który może się szybko zepsuć lub zestarzeć;
którego cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
do luźnych gazet i czasopism;
w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których konsument złamał pieczęć.
w przypadku produktów higienicznych, których konsument złamał plombę.
Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
związanych z zakwaterowaniem, transportem, działalnością restauracyjną lub rekreacyjną, które mają być prowadzone w określonym dniu lub w określonym okresie;
których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia od umowy;
dotyczące zakładów i loterii.
 
Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
 
Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa i/lub użytecznością obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. lub przepisów rządowych. Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innych niż normalne użytkowanie.
Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie narusza praw i roszczeń, które konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy.
Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 4 tygodni od dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu iw nowym stanie.
Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednak przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub stosowania produktów.
Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli:
Konsument sam naprawił i/lub przetworzył dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub przetworzenie przez osoby trzecie;
Dostarczone produkty zostały wystawione na nietypowe warunki lub są traktowane w inny sposób niedbale lub wbrew instrukcjom przedsiębiorcy i/lub zostały potraktowane na opakowaniu;
Wadliwość jest w całości lub w części wynikiem regulacji, które rząd ustanowił lub wprowadzi w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.
 
Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
 
Przedsiębiorca dołoży największej możliwej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
Miejscem dostawy jest adres podany firmie przez konsumenta.
Z należytym przestrzeganiem paragrafu 4 niniejszego artykułu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsumentowi przysługuje prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy. Konsumentowi nie przysługuje odszkodowanie.
Wszystkie terminy dostawy są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z jakichkolwiek określonych warunków. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
W przypadku rozwiązania zgodnie z paragrafem 3 tego artykułu, przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od rozwiązania.
Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić rzecz zastępczą. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie powiedziane w jasny i zrozumiały sposób, że zostanie dostarczona pozycja zastępcza. W przypadku przedmiotów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty każdej przesyłki zwrotnej pokrywa przedsiębiorca.
Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu i podanemu do wiadomości przedstawicielowi przedstawicielowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 
Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
 
anulowanie
 
Konsument może wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zachowaniem ustalonych zasad odstąpienia od umowy i z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i obejmującą regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie pod koniec ustalonego terminu, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad odstąpienia i okres wypowiedzenia wynoszący co najmniej jeden miesiąc.
Konsument może zawierać umowy, o których mowa w poprzednich paragrafach:
anulować w dowolnym momencie i nie ograniczają się do anulowania w określonym czasie lub okresie;
przynajmniej anulować w taki sam sposób, w jaki zawarli przez niego;
zawsze anuluj z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki określił dla siebie przedsiębiorca.
 
rozbudowa
 
Umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być automatycznie przedłużana lub odnawiana na czas określony.
Niezależnie od poprzedniego ustępu, umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie codziennych wiadomości oraz tygodników i czasopism może zostać automatycznie przedłużona na czas określony, maksymalnie do trzech miesięcy, jeżeli Konsument sprzeciwia się tej przedłużonej umowie i może anulować zakończenie przedłużenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
Umowa zawarta na czas określony i rozciągająca się na regularne dostarczanie produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, jeżeli konsument może w dowolnym momencie ją wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie przekraczającego jednego miesiąca i okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie trzy miesiące, jeżeli umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie codziennych, wiadomości i tygodników oraz czasopism.
Umowa o ograniczonym czasie trwania na regularne dostarczanie codziennych, wiadomości i cotygodniowych gazet i czasopism (subskrypcja próbna lub wstępna) nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie po okresie próbnym lub wstępnym.
 
Czas trwania
 
Jeżeli umowa trwa dłużej niż rok, konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że zasadność i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu przed upływem uzgodnionego okresu.
 
Artykuł 13 - Płatność
 
O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 7 dni roboczych po rozpoczęciu okresu refleksji, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi, okres ten rozpoczyna się po dniu, w którym konsument otrzymała potwierdzenie zawarcia umowy.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić nieścisłości w podanych lub podanych przedsiębiorcy danych do płatności.
W przypadku braku płatności przez konsumenta przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, do obciążenia konsumenta uzasadnionymi kosztami, o których poinformował konsument.
 
Artykuł 14 - Postępowanie reklamacyjne
 
Przedsiębiorca dysponuje odpowiednio nagłośnioną procedurą reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać przedsiębiorcy wyczerpująco i wyraźnie w ciągu 7 dni od wykrycia wady przez konsumenta.
Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
Jeżeli skarga nie może zostać rozwiązana za obopólną zgodą, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporu.
W przypadku reklamacji konsument musi najpierw zwrócić się do przedsiębiorcy. Jeśli sklep internetowy jest powiązany z Stichting WebwinkelKeur i w przypadku skarg, których nie można rozwiązać za obopólną zgodą, konsument powinien skontaktować się ze Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), która będzie pośredniczyć bezpłatnie. Sprawdź, czy ten sklep internetowy ma stałe członkostwo za pośrednictwem https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Jeśli rozwiązanie nie zostało jeszcze osiągnięte, konsument ma możliwość rozpatrzenia skargi przez niezależny komitet ds. sporów powołany przez Stichting WebwinkelKeur, którego decyzja jest wiążąca i zarówno przedsiębiorca, jak i konsument zgadzają się na tę wiążącą decyzję. Złożenie sporu do tej komisji rozjemczej wiąże się z kosztami, które konsument musi opłacić właściwej komisji. Możliwe jest również rejestrowanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
Reklamacja nie zawiesza obowiązków przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca na piśmie wskaże inaczej.
Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez przedsiębiorcę za zasadną, przedsiębiorca według własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.
 
Artykuł 15 - Spory
 
Do umów między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.
Konwencja Wiedeńska o Sprzedaży nie ma zastosowania.
 
Artykuł 16 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia
 
Postanowienia dodatkowe lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą być zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przez konsumenta przechowywane w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.
Przelew bankowy Gotówka Digital Wallet Kołki
Choose your language
Choose your currency

Moje konto

Zapomniałeś hasła?

Recently added

Suma z podatkiem
€0,00
Order for another €50,00 and receive free shipping
0
Porównaj
Start comparison

Ten produkt został dodany do koszyka!
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na stosowanie cookies, aby pomóc nam w tej stronie lepiej. Ukryj tę wiadomość Więcej informacji na temat plików cookie »